Ceník Kontakt

Půjčovna techniky pro čištění potrubí a testování hydrantů

Proplachovací robot Astacus

Technologie Astacus

Technologie Astacus sestává ze strojního zařízení (robot), které slouží k měření a regulaci vody vypouštěné z hydrantu, a serveru, který strojům v terénu poskytuje výpočetní podporu. 

Proplachovací robot Astacus je stroj, který má v sobě vestavěn regulační uzávěr, elektromotor, 12V baterii, měřicí senzory (indukční průtokoměr, tlakoměr, teploměr, GPS chip), řídicí elektroniku, komunikační modul a ovládací panel s displejem. Stroj je vybaven externím kontinuálním zákaloměrem, který Vám po dohodě můžeme zapůjčit společně se strojem. Pro správnou funkci stroje však zákaloměr není potřeba. Stroj je určen pro technické pracovníky, kteří v terénu zajišťují provoz vodovodní sítě. Jeho obsluha je nenáročná a součástí naší služby je samozřejmě také zaškolení pro obsluhu. Cílem tohoto stroje je zajištění bezpečné a strojově přesné manipulace během vypouštění vody z hydrantu, všechna naměřená data ukládat a zpracovávat.

Rozsah použití: PN10, průtok až 40 l/s

Cílová skupina uživatelů a možnost použití: technologie je určena provozovatelům vodovodních sítí. Astacus má sloužit k testování hydrantů pro potřeby HZS, pro měření tlaku, průtoku a teploty vody, a také k čištění vodovodního potrubí řízeným proplachováním. Během tohoto čištění se má z potrubí vypláchnout jemný sediment, který v potrubí při rozvíření způsobuje nežádoucí zákalové události.

Kontinuální měření zákalu: pro správnou funkci stroje není zákaloměr potřeba. Stroj je však vybaven připojením pro externí zákaloměr, který Vám po dohodě můžeme společně se strojem zapůjčit také.

Ochranné prvky: robot umožňuje přesnou regulaci průtoku v závislosti na tlaku a propracovanou ochranu proti vzniku hydraulického rázu. Dokáže uzávěr otevírat, regulovat a uzavírat velmi jemně s vysokou přesností. Součástí řídicího algoritmu je také podmínka, aby se nedovolilo snížení tlaku v potrubí pod nastavenou minimální mez. Stroj tedy postupně uzávěr otevírá a zvyšuje průtok tak, aby dosáhl požadované hodnoty podle zadání, neustále však měří tlak vody v potrubí a nedovolí otevření uzávěru tak, aby tlak poklesl pod nastavenou mez. Defaultně nastavená je hodnota 0,6 bar, ale uživatel tuto hodnotu může změnit podle potřeby. Tím se zajistí, že při proplachu nedojde ve vodovodním potrubí k úplné ztrátě přetlaku. V rámci vývoje stroje musela být provedena analýza rizik stroje s ohledem na bezpečnost, která je jednou z podmínek jeho certifikace (CE). Výsledné ovládání a mechanické součásti stroje jsou navrženy tak, aby obsluha nemohla ani omylem poškodit své zdraví, stroj, ani vodovodní potrubí.

Způsob použití stroje: stroj lze převážet v osobním autě, délka 90 cm, výška 70 cm, šířka 47 cm. Pro snazší manipulaci je opatřen madly a závěsem pro jeřábek. Při osazení jeřábku do auta tak dokáže stroj pohodlně obsluhovat jeden člověk. Stroj lze využívat také tak, že zůstává po celou dobu uvnitř vozidla a nevytahuje se ven.

Stroj je vyroben z nerezové oceli. Po přivezení na místo, kde se má voda z potrubí vypouštět, resp. k hydrantu, který se má testovat, se připojí k hydrantovému nástavci hasičskou hadicí B75 délky 2 m, která je součástí dodávky. Odvod vody se může zajistit také hadicí B75 v délce, jaká je potřeba. Po zapnutí stroje se vybere program, podle požadovaného úkolu, který má stroj na daném místě splnit. Na výběr je z možností: 

  1. automatický test kapacity hydrantu,

  2. automatický nebo poloautomatický proplach potrubí - a) program proplachu podle topologie potrubí; b) program podle zadaného průtoku a objemu; c) program podle GPS souřadnic - zcela automaticky načte instrukci z paměti.

  3. ruční řízení uzávěru se současným měřením hydraulických veličin.

Po spuštění programu stroj převezme kontrolu nad regulací vody, která se z hydrantu vypouští a úkon provede. Během toho na displeji zobrazuje všechny podstatné údaje. Po dokončení sám pomalu regulovaně průtok uzavře a informuje obluhu, že lze uzavřít hydrant a stroj od od hydrantu odpojit.

Testování hydrantů: hydranty se testují v souladu s ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. V menu programu lze volit průtoky od 4 do 25, resp. 40 l/s.  Procedura měření, vyhodnocení dat i samotná konstrukce měřidla jsou v souladu s metrologickým předpisem MP 010. Po ukončení hydrantového testu stroj automaticky odešle naměřená data na server, který zpracuje protokol o provedeném hydrantovém testu a odešle jej ihned emailem na určenou adresu. Protokoly lze generovat přímo na hlavičkovém papíře klienta a obsahuje všechny informace, které lze zpracovat strojně (vyhodnocení měření, mapa umístění hydrantu, graf naměřených hodnot, datumy, jména, firemní údaje, atd.). Součástí emailové zprávy je také kalibrační protokol měřidla z metrologické zkušebny v PDF formátu. Při vývoji této funkce byl kladem důraz na to, aby se minimalizovala administrativní práce technika v kanceláři po provedeném hydrantového testu na nezbytné minimum. Počet hydrantových testů, které během výpůjčky provedete, není nijak omezen ani zvlášť zpoplatněn.

  • Čištění potrubí vodovodu
  • Testování požárních hydrantů 
  • Proplach potrubí
Manipulace - elektrický nakládací jeřábek HURT, nosnost 120 kg

Uživatelské návody a CE

Technologie Astacus - stroje 3. generace vyrobené v roce 2024 a později (SN: 3001 a vyšší) - uživatelský návod, květen 2024

Baterie 12V 20 Ah - specifikace, informace a návod k použití

Nabíječka CTEK pro nabíjení baterií k robotům - uživatelský návod

Zvedací elektrický jeřábek do auta HURT - stránky výrobce

Robot Astacus (1. generace, 2022)

Ceník půjčovného a školení

Vodárenské společnosti: k zapůjčení stroje nabízíme komplexní program pro zavedení technologie Astacus do provozu vodárny (rozsáhlé školení pro obsluhu stroje a tvorbu proplachovacích plánů, vzorové vytvoření několika proplachovacích plánů společně, tréning v terénu, doškolení, vzdálenou podporu a konzultace přes Meet nebo Teams). Kontaktujte nás pro individuální domluvu na spolupráci.

Obce (samoprovozovatelé): většinou požadují službu A-Z (pomoct s komunikací spotřebitelům a KHS před proplachem, vytvořit proplachovací plán, propláchnout potrubí, vyhotovit ověřený proplachovací plán, předat výsledky). Také touto formou lze s námi spolupracovat.

Cena půjčovného zahrnuje: 1 ks proplachovacího robota Astacus, proškolení pro obsluhu stroje, 1 ks hadice B75 v délce 2 m, nabíječku baterií CTEK a 1 ks náhradní baterie a serverové služby pro automatické ukládání dat, denní reporting a automatické generování protokolů o provedených hydrantových testech v neomezeném počtu.

Cena půjčovného: 25.000,- Kč měsíčně bez DPH. Při dlouhodobém pronájmu nabízíme výrazné slevy z ceny. Kratší pronájmy řešíme individuálně. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

Robot Astacus (3. generace, 2024)

Postup při půjčování

Půjčení: při Vašem prvním půjčení Vám stroj přivezeme včetně příslušenství. Zařízení Vám předvedeme a zaškolíme Vás pro jeho používání. Druhou a další výpůjčku již pravděpodobně školení nebude potřeba, protože obsluha stroje je opravdu jednoduchá.

Administrativa - smluvní vztahy: půjčení probíhá na základě smlouvy o nájmu movité věci, kterou Vám zašleme v předstihu.

Omezení použití: stroj je určen výhradně k testování hydrantů, měření teploty vody a hydraulických veličin na hydrantech vodovodní sítě a k proplachování potrubí. Předpokládáme, že v potrubí vodovodu je voda pitná, která je během proplachování silně znečištěna sedimentem a obsahuje kamínky, kousky dřeva, špony z navrtávek a jednotlivé pevné části do průměru cca 3 cm, které projdou hydrantem. Stroj není možné použít pro měření průtoku agresivních chemických látek, kyselin, louhů, olejů, hořlavin, kalů, odpadní vody, vody z vysokým obsahem pevných částí např. při odvodnění stavební jámy a podobně. Jiné účely použití s námi prosím konzultujte v předstihu. Stroj není dovoleno rozebírat. Také budeme rádi, pokud jej bez předchozí domluvy nebudete vyvážet mimo území ČR a SR.

Kontakt

VODA BRNO, s.r.o.

univerzitní spin-off firma VUT v Brně

Metelkova 1851/40, 664 34 Kuřim, CZ

IČ: 03438929

DIČ: CZ03438929

Bankovní spojení: 2101964668 / 2010

ID datové schránky: 9mcqzyj

Ing. Jan Ručka, Ph.D., jednatel společnosti

tel.: + 420 604 794 350

Ing. René Zuzaňák, realizace

tel.: +420 733 600 764