Leták - technologie a služby Kontakt

Čištění vodovodních sítí a testování požárních hydrantů


Nabízíme technologie a služby

 • Čištění vodovodního potrubí metodou řízeného proplachu po úsecích
 • Testování požárních hydrantů
 • Monitoring teploty vody po délce potrubí
 • Proplachovací plán vodovodní sítě
 • Zpracování hydraulického modelu vodovodní sítě
 • Půjčujeme techniku pro měření a proplachování potrubí - technologie Astacus

Příprava

Zpracování proplachovacího plánu

Proplachovací plán definuje postup, jakým jsou ve vodovodní síti proplachovány jednotlivé úseky potrubí. Také určí přesný postup proplachu každého úseku. Proplachovací plán se s výhodou sestaví s využitím hydraulického simulačního modelu vodovodní sítě. Pokud model neexistuje, lze jej sestavit i bez něj. Rozlišujeme řízený proplach celkový a částečný.

Realizace

Provedení řízeného proplachu

Řízený proplach vodovodní sítě se provádí za plného provozu vodovodu jako činnost běžné údržby. Proplachem se potrubí vyčistí od jemných nezpevněných sedimentů. Musí se postupovat tak, aby se silně znečištěná zakalená voda z proplachovaného úseku nedostávala dále do vodovodní sítě. Proto je nezbytné nastavit správný průtok, tlak a objem vody na každém místě, kde se voda z hydrantů vypouští. S procesem přípravy na proplach i s realizací Vám můžeme pomoci my, nebo Vám můžeme nabídnout školení, zapůjčit robota a proplach své sítě si provedete sami.

Půjčovna

Měřící a proplachovací robot Astacus

Jedná se o automatické strojní bateriové zařízení - robot. Jde o náš vynález, který je chráněn patentem. Robot je vyvinut tak, aby dokázal s vysokou přesností měřit hydraulickou kapacitu hydrantů při testování požárních hydrantů, a také realizovat řízený proplach. Přístroj je navržen tak, aby umožnil řízený proplach i v těch případech, kdy není k dispozici model a proplachovací plán vodovodní sítě. Stroj je možné si krátkodobě zapůjčit.

Čištění vodovodního potrubí metodou řízeného proplachu

Řízený proplach je činností běžné údržby vodovodní sítě, která má za úkol zajistit čistotu vnitřních povrchů potrubí a udržovat jeho hydraulickou kapacitu. Cílem je vypláchnout ven z potrubí jemné nezpevněné sedimenty, které se v něm přirozeně tvoří a ulpívají na jeho stěnách a dně. Nedochází-li k pravidelnému proplachování, sedimenty se v potrubí hromadí a následně se mohou podílet na vzniku zákalových událostí, zhoršování chuti, pachu a barvy dopravované pitné vody a nabízí útočiště mikroorganismům. Čistota vnitřních povrchů potrubí je podstatným předpokladem pro dodávku pitné vody ve vynikající kvalitě. Potrubí se proplachuje systematickým řízeným vypouštěním vody z vodovodních hydrantů. Žádné čistící předměty, škrabky, atd. se nepoužívají. Využívá se pouze regulovaného proudění pitné vody z vodojemu a její hydraulická síla. Ihned po provedení proplachu je voda ve vodovodu opět pitná. Proplach se provádí za plného provozu vodovodu. Aby se docílilo optimálního efektu, je velmi vhodné se připravit a sestavit nejprve proplachovací plán vodovodu, a/nebo použít k řízenému proplachu náš proplachovací robot Astacus. 

 • Čištění potrubí vodovodu
 • Testování požárních hydrantů 
 • Proplach potrubí

Automatizace měření během čištění potrubí

Naše stroje jsou vybaveny přesným měřením teploty vody, tlaku a průtoku. Tyto informace se automaticky zaznamenávají 10x za vteřinu při každém proplachu či hydrantovém testu. Naměřená data zpracuje server a Vy je dostanete automaticky k dispozici mailem. O půlnoci Vám přijde link ke stažení dat za celý předchozí den. Naměřená data jsou utříděna do grafů a datových souborů. Všechna použitá měřidla byla kalibrována v laboratoři a Vy obdržíte jejich kalibrační protokoly. Měření teploty vody lze využít pro kontrolu nadměrného prohřívání vody v potrubí v letním období. Graf znázorňuje průběh teploty po délce proplachovaného úseku.

 • Měření teploty vody v potrubí
 • Automatické reporty

Zkušenosti

Přínos řízeného proplachu

 • Snížení stížností odběratelů na kvalitu pitné vody (zákal, zápach, barva, chuť)
 • Zamezení vzniku zákalových událostí na síti
 • Zlepšení mikrobilogických a biologických ukazatelů vody ve vodovodní síti (čisté potrubí)

 • Udržování hydraulické kapacity potrubí

Ve vodovodním potrubí sepřirozeně tvoří a akumuluje jemný sediment.  Jeho složení, vlastnosti i vzhled se liší místo od místa. Jeho přítomnost v pitné vodě je však vnímána negativně. Zákalové události ve vodovodních sítích, které jsou zdrojem stížností odběratelů, vznikají tehdy, když dojde vlivem změny hydraulických podmínek v potrubí k rozvíření těchto sedimentů. Proto je výhodné a prozíravé, udržovat vnitřní povrchy potrubí v čistotě, například pravidelným proplachováním potrubí. Více informací k dlouhodobému vlivu proplachu.

Předměty vypláchnuté z potrubí během řízeného proplachu

Sediment pochází z procesů koroze potrubí, chemických reakcí ve vodě, vnikem do potrubí z venčí z při dřívějších poruchách potrubí, atd. Proplachem se potrubí vyčistí od jemných nezpevněných sedimentů. Využívá se hydraulické síly proudící vody. Nemají se však narušit pevné struktury inkrustů uvnitř potrubí. Proto je potřeba zvolit správný průtok vody z hydrantu.  Musí se postupovat tak, aby se silně znečištěná zakalená voda z proplachovaného úseku nedostávala dále do vodovodní sítě

Během proplachu dochází k záměrnému hydraulickému rozvíření sedimentů v přesně vymezeném úseku potrubí a jejich vypláchnutí ven z vodovodní sítě nejkratší cestou.  Běžně z potrubí vyplachujeme kamení, špony z navrtávek i kusy dřev. Proto je náš proplachovací robot nejen mechanicky, ale i svým řídicím softwarem připraven na situace, kdy z potrubí vyletí při proplachu kámen o průměru několik centimetrů. V rámci výzkumu jsme se zabývali také mikrobiologickým oživením sedimentu z potrubí.

Pokud je řízený proplach proveden správně, potom jsou rizika spojená s tou činností minimalizována. Proplach jednoho úseku trvá řádově několik minut. Po provedení proplachu je voda v proplachovaném úseku ihned čistá a pitná. Po provedení proplachu daného úseku se z hydrantu demontuje hasičský nástavec a proplachovací robot. Následně se technik přesune např. na další hydrant, kde  má pokračovat proplach následujícího úseku, nebo se pracovní den ukončí. Jedna proplachovací četa spotřebuje za den práce při proplachování běžné vodovodní sítě cca 20-40 m3 vody.

Naše reference 

Naše reference a zkušenosti

 • Jsme specialisté na řízené proplachování vodovodních sítí a trubní hydrauliku
 • Spolupracujeme s vodárenskými společnostmi v ČR i v zahraničí

 • Technologii Astacus jsme si vyvinuli sami

 • Máme 13 let zkušeností v terénu
 • Vyčistili jsme stovky kilometrů vodovodního potrubí mnoha obcí a měst 
 • Jsme univerzitní spin-off firmou Vysokého učení technického v Brně. Aplikujeme do praxe duševní vlastnictví, které na univerzitě vzniklo. 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Náš první veliký proplach jsme zrealizovali společně s kolegy z VaK Vsetín v období srpen - září 2018. Za plného provozu vodovodní sítě jsme provedli řízený proplach celého tlakového pásma TP1 v délce 31,8 km potrubí, které zásobuje pitnou vodou centrum města Vsetína. Před provedením proplachu proběhla podrobná příprava, v rámci níž byl zhotoven kalibrovaný simulační hydraulický model celého města a následně byl vypracován proplachovací plán. Proplach sítě proběhl hladce, bez stížností a bez výrazných komplikací. Následně, po roce od prvního proplachu, proběhl na Vsetíně opakovaný proplach vybraných úseků. Výsledky byly velmi pozitivní a byly publikovány zde: Rajnochová, 2019

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ve spolupráci s kolegy z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, divize Brno - venkov jsme v posledních letech zrealizovali řízené proplachy několika vodovodních sítí menších obcí, které tato společnost provozuje. K proplachu jsou lokality vybírány tak, aby se s touto novou technologií a inovativním přístupem postupně setkali mistři a provozní technici z různých provozních středisek. Postup spolupráce je nastaven tak, že VODA BRNO, s.r.o. vypracuje přípravu před proplachem . Samotný proplach realizujeme vždy společnými silami s místními techniky vodovodní sítě, kteří tímto získávají potřebné know-how.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo

Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, jehož vodovodní sítě provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Znojmo, jsme realizovali rozsáhlou studii pro přechod SV Horní Dunajovice na provoz bez použití desinfekce na bázi chloru. Součástí prací byl také model a řízený proplach celé vodovodní sítě v délce 23,8 km. V letech 2019 až 2021 jsme vypracovali Generel vodovodu města Znojma, který do provozní praxe zavádí mimo jiné moderní koncepci navrhování a údržby vodovodní sítě. Topologie vodovodní sítě je navržena tak, aby se optimalizovaly hydraulické podmínky v síti, aby se snížilo stáří vody v potrubí a eliminovaly se mrtvé konce, kde voda stagnuje a zhoršuje se její kvalita. Uspořádání vodovodní sítě je současně navrženo tak, aby usnadnilo proplachování.

Kontakt

VODA BRNO, s.r.o.

univerzitní spin-off firma VUT v Brně

IČ: 03438929

DIČ: CZ03438929

Bankovní spojení: 2101964668 / 2010

Ing. Jan Ručka, Ph.D., jednatel společnosti

Metelkova 1851/40, 664 34 Kuřim, Czech Republic

+420 604 794 350

info@vodabrno.cz
ID datové schránky: 9mcqzyj