Technologie a služby Kontakt

Specialisté na řízené proplachování vodovodních sítí

Řízený proplach vodovodní sítě

Řízený proplach je činností běžné údržby vodovodní sítě, která má za úkol zajistit čistotu vnitřních povrchů potrubí a udržovat jeho hydraulickou kapacitu. Cílem je vypláchnout ven z potrubí jemné nezpevněné sedimenty, které se v něm přirozeně tvoří a ulpívají na jeho stěnách a dně. Nedochází-li k pravidelnému proplachování, sedimenty se v potrubí hromadí a následně se mohou podílet na vzniku zákalových událostí, zhoršování chuti, pachu a barvy dopravované pitné vody. Potrubí se proplachuje systematickým řízeným vypouštěním vody z vodovodních hydrantů. Žádné čistící předměty, škrabky, atd. se nepoužívají. Využívá se pouze regulovaného proudění pitné vody z vodojemu a její hydraulická síla. Ihned po provedení proplachu je voda ve vodovodu opět pitná. Proplach se tedy provádí za plného provozu vodovodu. Aby se docílilo optimálního efektu, je velmi vhodné se připravit a sestavit nejprve proplachovací plán vodovodu, a/nebo použít k řízenému proplachu náš proplachovací automat.

  • Údržba vodovodní sítě
  • Jakost pitné vody
  • Technologie

Technologie a služby

Naše služby jsou určeny vlastníkům a provozovatelům vodovodních sítí. Nabízíme zpracování proplachovacího plánu vodovodní sítě a provedení řízeného proplachu jako individuální službu na klíč. Již brzy bude možné zapůjčení měřícího a proplachovacího automatu.

Příprava

Zpracování proplachovacího plánu

Proplachovací plán definuje postup, jakým jsou ve vodovodní síti proplachovány jednotlivé úseky potrubí. Také určí přesný postup proplachu každého úseku. Proplachovací plán se s výhodou sestaví s využitím hydraulického simulačního modelu vodovodní sítě. Pokud model neexistuje, lze jej sestavit i bez něj. Rozlišujeme řízený proplach celkový a částečný.

Realizace

Provedení řízeného proplachu

Řízený proplach vodovodní sítě se provádí za plného provozu vodovodu jako činnost běžné údržby. Proplachem se potrubí vyčistí od jemných nezpevněných sedimentů. Musí se postupovat tak, aby se silně znečištěná zakalená voda z proplachovaného úseku nedostávala dále do vodovodní sítě. Proto je nezbytné nastavit správný průtok, tlak a objem vody na každém místě, kde se voda z hydrantů vypouští. S procesem přípravy na proplach i s realizací Vám můžeme pomoci my, nebo Vám můžeme nabídnout školení, zapůjčit robota a proplach si provedete sami.

Půjčovna

Měřící a proplachovací automat

Jedná se o automatické strojní plně bateriové zařízení (robot). Jde o náš vynález, který je chráněn patentem. Robot je vyvinut tak, aby dokázal s vysokou přesností měřit hydraulickou kapacitu hydrantů a realizovat řízený proplach i bez předchozího vypracování podrobného proplachovacího plánu. Přístroj je navržen tak, aby umožnil řízený proplach i v těch případech, kdy není k dispozici proplachovací plán. Nyní jsou ve výrobě kusy druhé generace určené do půjčovny. V druhé polovině roku 2023 bude zahájen provoz půjčovny těchto zařízení.

Zkušenosti

Význam řízeného proplachu

Máme prakticky vyzkoušeno, že provedením řízeného proplachu vodovodní sítě lze eliminovat vznik zákalových událostí. Preventivním proplachem vodovodní sítě před očekávanou změnou v chemismu vody lze docílit snížení intenzity chemických reakcí v potrubí a zkrácení přechodové fáze. Jedná se například o situace, kdy se plánuje změna vodního zdroje nebo změna technologie v úpravě vody. Proplachem potrubí se také výrazně sníží počet stížností odběratelů na zákal vody, či její nevyhovující zápach, barvu a chuť.  Proplachem se z potrubí odstraní řádově kilogramy velmi jemného materiálu s vysokou specifickou plochou. Tento materiál svou přítomností v potrubí negativně ovlivňuje jakost dopravované vody, ale také nabízí útočiště mikroorganismům. Čistota vnitřních povrchů potrubí je podstatným předpokladem pro dodávku pitné vody ve vynikající kvalitě.

Ve vodovodním potrubí sepřirozeně tvoří a akumuluje jemný sediment.  Jeho složení, vlastnosti i vzhled se liší místo od místa. Jeho přítomnost v pitné vodě je však vnímána negativně. Zákalové události ve vodovodních sítích, které jsou zdrojem stížností odběratelů, vznikají tehdy, když dojde vlivem změny hydraulických podmínek v potrubí k rozvíření těchto sedimentů. Proto je výhodné a prozíravé, udržovat vnitřní povrchy potrubí v čistotě, například pravidelným proplachováním potrubí. Více informací k dlouhodobému vlivu proplachu.

Sediment pochází z procesů koroze potrubí, chemických reakcí ve vodě, vnikem do potrubí z venčí z při dřívějších poruchách potrubí, atd. Proplachem se potrubí vyčistí od jemných nezpevněných sedimentů. Využívá se hydraulické síly proudící vody. Nemají se však narušit pevné struktury inkrustů uvnitř potrubí. Proto je potřeba zvolit správný průtok vody z hydrantu.  Musí se postupovat tak, aby se silně znečištěná zakalená voda z proplachovaného úseku nedostávala dále do vodovodní sítě

Během proplachu dochází k záměrnému hydraulickému rozvíření sedimentů v přesně vymezeném úseku potrubí a jejich vypláchnutí ven z vodovodní sítě nejkratší cestou.  Běžně z potrubí vyplachujeme kamení, špony z navrtávek i kusy dřev. Proto je náš proplachovací robot nejen mechanicky, ale i svým řídicím softwarem připraven na situace, kdy z potrubí vyletí při proplachu kámen o průměru několik centimetrů. V rámci výzkumu jsme se zabývali také mikrobiologickým oživením sedimentu z potrubí.

Pokud je řízený proplach proveden správně, potom jsou rizika spojená s tou činností minimalizována. Proplach jednoho úseku trvá řádově několik minut. Po provedení proplachu je voda v proplachovaném úseku ihned čistá a pitná. Po provedení proplachu daného úseku se z hydrantu demontuje hasičský nástavec a proplachovací robot. Následně se technik přesune např. na další hydrant, kde  má pokračovat proplach následujícího úseku, nebo se pracovní den ukončí. Jedna proplachovací četa spotřebuje za den práce při proplachování běžné vodovodní sítě cca 20-40 m3 vody.

Naše reference 

Naše reference a zkušenosti

Proplachování vodovodních sítí, měření hydraulických veličin, hydraulickým modelováním a  problematikou kvality pitné vody se zabýváme již od roku 2010. Za tu dobu máme za sebou mnoho konkrétních zkušeností, studií a poznatků. Kromě menších vodovodů jsou našimi nejzajímavějšími referencemi vodovodní sítě, které provozují VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. a Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.   
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Náš první veliký proplach jsme zrealizovali společně s kolegy z VaK Vsetín v období srpen - září 2018. Za plného provozu vodovodní sítě jsme provedli řízený proplach celého tlakového pásma TP1 v délce 31,8 km potrubí, které zásobuje pitnou vodou centrum města Vsetína. Před provedením proplachu proběhla podrobná příprava, v rámci níž byl zhotoven kalibrovaný simulační hydraulický model celého města a následně byl vypracován proplachovací plán. Proplach sítě proběhl hladce, bez stížností a bez výrazných komplikací. Následně, po roce od prvního proplachu, proběhl na Vsetíně opakovaný proplach vybraných úseků. Výsledky byly velmi pozitivní a byly publikovány zde: Rajnochová, 2019

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ve spolupráci s kolegy z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, divize Brno - venkov jsme v posledních letech zrealizovali řízené proplachy několika vodovodních sítí menších obcí, které tato společnost provozuje. K proplachu jsou lokality vybírány tak, aby se s touto novou technologií a inovativním přístupem postupně setkali mistři a provozní technici z různých provozních středisek. Postup spolupráce je nastaven tak, že VODA BRNO, s.r.o. vypracuje přípravu před proplachem . Samotný proplach realizujeme vždy společnými silami s místními techniky vodovodní sítě, kteří tímto získávají potřebné know-how.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo

Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, jehož vodovodní sítě provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Znojmo, jsme realizovali rozsáhlou studii pro přechod SV Horní Dunajovice na provoz bez použití desinfekce na bázi chloru. Součástí prací byl také model a řízený proplach celé vodovodní sítě v délce 23,8 km. V letech 2019 až 2021 jsme vypracovali Generel vodovodu města Znojma, který do provozní praxe zavádí mimo jiné moderní koncepci navrhování a údržby vodovodní sítě. Topologie vodovodní sítě je navržena tak, aby se optimalizovaly hydraulické podmínky v síti, aby se snížilo stáří vody v potrubí a eliminovaly se mrtvé konce, kde voda stagnuje a zhoršuje se její kvalita. Uspořádání vodovodní sítě je současně navrženo tak, aby usnadnilo proplachování.

Kontakty

Metelkova 1851/40, 664 34 Kuřim, CZ
IČ: 03438929
DIČ: CZ03438929
Bankovní spojení: 2101964668 / 2010 

Ing. Jan Ručka, Ph.D., jednatel společnosti
+420 604 794 350 

info@vodabrno.cz
ID datové schránky: 9mcqzyj