Popis projektu

Projekt je zaměřen na problematiku tlakových stokových sítí. Jeho cílem je vytvořit chytrou tlakovou stokovou síť. V rámci projektu se má vyvinout, otestovat a implementovat do praxe sada tří nových technických nástrojů, které umožní optimální navrhování nových a také dodatečnou automatizaci a optimalizaci provozu stávajících tlakových stokových sítí. Těmito nástroji bude nová softwarová aplikace pro analýzu hydraulického zatížení a stáří vody v jednotlivých trubních úsecích stokové sítě, inteligentní řídící jednotka pro ovládání funkce jednotlivých čerpadel a automatický ventil. Všechny tři nástroje budou tvořit komplexní sadu opatření. V rámci vývoje budou jednotlivé nástroje testovány na skutečných tlakových stokových sítích, které jsou do projektu zapojeny formou případových studií.

Postup řešení

Jednotlivé činnosti jsou, jako u většiny podobných projektů, rozděleny do několika pracovních modulů (PM):

PM1: Měření na reálných tlakových stokových sítích (TSS), sběr a vyhodnocení dat – realizace dlouhodobých měření tlaků a průtoků na vybraných stokových sítích – cílem je získání naměřených hodnot, které budou následně statisticky vyhodnoceny a formulovány do podoby empirického modelu.

PM2: Vývoj a testování softwarové aplikace pro stochastickou a hydraulickou analýzu TSS – vývoj softwarové aplikace pro simulaci tlakové stokové sítě, testování na reálných stokových sítích.

PM3: Vývoj a testování ventilu pro TSS,

PM4: Vývoj a testování inteligentní řídící jednotky pro řízení čerpadel v TSS,

PM5: Prezentace a řízení projektu.

 


English            Poslední aktualizace: 02.12.2014